Taksówkarz

Nazwa licencji — licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, pozwala przewozić ludzi taxi. Możemy starać się o licencję, ważną na terenie sąsiadujących ze sobą gmin, jeśli zawarły one ze sobą odpowiednie porozumienie. 

Aby otrzymać uprawnienia, musimy złożyć wniosek do urzędu gminy, w której mieszkamy lub prowadzimy działalność. Licencję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Otrzymujemy ją, po uzyskaniu wpisu do CEIDG lub KRS. Musimy skontaktować się z urzędem gminy i ustalić, czy gminy mają podpisane porozumienie, żebyśmy mogli przewozić klientów na terenie kilku miejscowości.

Jakie warunki musimy spełnić, żeby uzyskać licencję?

Podstawą do ubiegania się o licencję taxi jest niekaralność za przestępstwa karno-skarbowe lub umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów oraz środowisku czy też innym mającym związek z wykonywaniem zawodu. Kandydaci nie otrzymali prawomocnego orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, a także posiadać:

  • tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniającym wymagania techniczne
  • zdany egzamin i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką lub minimum 5 lat praktyki w wykonywaniu transportu drogowego, z przerwą nie dłuższą niż 6 miesięcy
  • uprawnienia do kierowania pojazdem, bez przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Jak wygląda szkolenie i egzamin?

Chcąc uzyskać licencję do kierowania taksówką, musimy ukończyć szkolenie i pozytywnie zdać egzamin z zakresu transportu drogowego taksówką. Jeśli przedstawimy zaświadczenie z US o 5. praktyce w zawodzie, jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku. Do otrzymania licencji, niezbędna jest wiedza z topografii miasta i zagadnień prawnych w zawodzie. Szkolenie obejmuje przepisy ustawy o ruchu drogowym i metrologiczne w kwestii taksometrów; prawa przewozowego; uprawnienia policji oraz inspekcji transportu drogowego; przepisy prawa pracy i prawa miejscowego; ważne zagadnienia podatkowe i znajomość wyposażenia samochodu – taxi. Szkolenie kończy się zaliczeniem egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez starostę. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku o jego przeprowadzenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, dołączamy do wniosku o licencję i po otrzymaniu możemy dołączyć do Taxi Komfort.

Jakie wymogi musi spełnić samochód taxi?

Jeśli chcemy korzystać z własnego samochodu na taxi, musimy go dostosować do stawianych wymagań. Nie musimy instalować w taksówce taksometru, gdyż jego funkcję przejmuje aplikacja mobilna. Zamiast kasy fiskalnej, musimy mieć e-kasę. Samochód musi posiadać na dachu lampę taxi. Jeden z nadruków ma być skierowany przodem do kierunku jazdy, drugi natomiast, tyłem. W aucie musi być ważna apteczka, koło zapasowe i zestaw narzędzi do zmiany koła oraz gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Każda taksówka musi zostać oklejona, o naklejkach decyduje urząd miejski, który może, ale nie musi wymagać numeru bocznego na aucie. Obowiązkowo jest herb miasta. Właściciel taksówki sam decyduje o naklejaniu reklam na samochodzie. Taksówka musi mieć zrobiony przegląd, czyli sprawdzone podzespoły, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnym.